Heatstroke project

In de nationale en Europese wetgeving is vastgelegd dat, voor handhaving van o.a. bodemkwaliteit en biodiversiteit, er periodieke wisseling van grasteelt met twee andere gewassen moet plaatsvinden. De huidige en milieubelastende methoden om het bouwland zaai-klaar te maken omvatten (1) besproeien van het gras met schadelijke herbiciden en (2) het verhitten/afbranden van gras (>85 °C) door verbranding van fossiele brandstoffen.

Recentelijk is een milieuvriendelijker herbicidevrij procedé voor (1) geïntroduceerd waarbij gras wordt gedood door het met heet water (>85 °C) te overspuiten. Vervolgens heeft Solaroilsystems voor verdere optimalisatie van (2) een met positief resultaat beoordeelde haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de HEAT-STROKE warmtewisselingssysteem waarbij alle benodigde energie gewonnen wordt uit restwarmte van de koelvloeistof en uitlaatgassen van de tractor. De resultaten van deze studie rechtvaardigden een R&D vervolgtraject waarin nog voldoende technische uitdagingen waren geïdentificeerd.

Het doel van het beoogde R&D project was om te komen tot een op praktijkschaal getest en werkend pre-commercieel prototype van de HEAT-STROKE op TRL-niveau 7. Dit systeem is nu in staat tussen de 1.000 en 2.000 liter te verspuiten water per hectare bewerkte grond aan te leveren. Hierbij zijn de nadelen van de oudere methoden m.b.t. herbicidegebruik en CO2 uitstoot geminimaliseerd.