Privacy Verklaring

Welke persoonsgegevens verzamelen wij via de website en wat doen wij daarmee?

 

Solaroil Systems, gevestigd aan Solaroilsystems BV Kerkweg 11 8392 TR Boijl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Solaroilsystems BV
Kerkweg 11
8392 TR Boijl
+31 (0) 654242130

Ron Aberson is de Functionaris Gegevensbescherming van Solaroil Systems
Hij is te bereiken via ron@solaroilsystems.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Solaroil Systems ontvangt uw naam en mailadres wanneer u ons een email met uw vragen stuurt.
Wij gebruiken geen contactformulier en verzamelen geen andere gegevens dan die u aan ons verstrekt met email.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over wie dan ook.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Solaroil Systems verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Solaroil Systems neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Solaroil Systems) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Solaroil Systems bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van een jaar voor emailadressen en of namen tenzij langer nodig is vanwege het onderhouden van contacten.
Onze google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Solaroil Systems verstrekt nooit aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Solaroil Systems gebruikt uitsluitend analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor het gebruik van cookies op specifiek deze website kunt u deze link volgen: http://www.cookiechecker.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij bewaren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Solaroil Systems en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ron@solaroilsystems.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Solaroil Systems wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Solaroil Systems neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij gebruiken een SSL certificaat op onze website en beveiligen onze website optimaal.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ron@solaroilsystems.com